Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo tuần - Bảng đặc biệt Tuần

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 01-01 đến 31-05 năm 2023 và 2024

Cuộn xuống down-arrow
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N
16705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
01-01
42932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
01-01
10956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
02-01
62495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
03-01
10240
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
04-01
38267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
05-01
72794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
06-01
69618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
07-01
49265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
02-01
25649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
03-01
75757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
04-01
76191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
05-01
45370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
06-01
39597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
07-01
20040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
08-01
91089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
08-01
48877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
09-01
73732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
10-01
28285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
11-01
13113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
12-01
68586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
13-01
91138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
14-01
78014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
09-01
81191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
10-01
04942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
11-01
18452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
12-01
60762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
13-01
62940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
14-01
44221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
15-01
63261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
15-01
95539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
16-01
76553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
17-01
54998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
18-01
14609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
19-01
70964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
20-01
45819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
21-01
48260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
16-01
53363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
17-01
45282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
18-01
62857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
19-01
91869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
20-01
-
21-01
-
22-01
36910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
22-01
87441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
23-01
61661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
24-01
77375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
25-01
20347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
26-01
61579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
27-01
68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
28-01
-
23-01
-
24-01
52371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
25-01
34164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
26-01
72859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
27-01
87219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
28-01
76479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
29-01
75346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
29-01
08524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30-01
47666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
31-01
87444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01-02
28174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
02-02
33389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
03-02
13300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
04-02
16179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
30-01
30061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
31-01
34838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
01-02
60755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
LL
02-02
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
03-02
64948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
04-02
06194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
05-02
69876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
05-02
91267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
06-02
67384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
07-02
85852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
08-02
- - -
35492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
06-02
18198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
07-02
88864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
08-02
29337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
09-02
85120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
10-02
98713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
11-02
09841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
12-02
- 39100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
13-02
17670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
14-02
48331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
15-02
34864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
16-02
58294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
17-02
39903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
18-02
41916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
13-02
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
14-02
18158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
15-02
65243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
16-02
18435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
17-02
44971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
18-02
37264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
19-02
75801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
19-02
57406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
20-02
99937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
21-02
82488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
22-02
16053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
23-02
57333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
24-02
15545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
25-02
32775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
20-02
90781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
21-02
31357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
22-02
01964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
23-02
16979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
24-02
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
25-02
67360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
26-02
27234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
26-02
36209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
27-02
77645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
28-02
39648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
29-02
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
01-03
77433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
02-03
17632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
03-03
93758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
27-02
55827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
28-02
76102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
01-03
47577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
02-03
37856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
03-03
06743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
04-03
58118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
05-03
58535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
04-03
87122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
05-03
32939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
06-03
03047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
07-03
71307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
CL
08-03
97041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
09-03
98352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
10-03
39919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
06-03
75877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
07-03
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
08-03
68205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
09-03
24420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
10-03
47076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
11-03
56695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
12-03
68333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
11-03
00212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
12-03
91753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
13-03
69169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
14-03
12334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
15-03
05667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
16-03
39399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
17-03
17375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
13-03
67879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
14-03
67724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
15-03
89581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
16-03
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
17-03
57570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
18-03
86903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
19-03
78723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
18-03
15636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
19-03
35144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
20-03
81866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
21-03
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
22-03
59882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23-03
88274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
24-03
24192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
20-03
81664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
21-03
08798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
22-03
45483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
23-03
48657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
24-03
32273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
25-03
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
26-03
16342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
25-03
59619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
26-03
20645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
27-03
49879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
28-03
37869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
29-03
62135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
30-03
36909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
31-03
83230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
27-03
66228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
CC
28-03
86367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
29-03
11504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
30-03
59381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
31-03
70344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01-04
01844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
02-04
19052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
01-04
62909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
02-04
67364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
03-04
69389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
04-04
72666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
05-04
00312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
06-04
93374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
07-04
52333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
03-04
75345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
04-04
96226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
05-04
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
06-04
49736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
07-04
29815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
08-04
10026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
09-04
30147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
08-04
16510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
09-04
14138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
10-04
69356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
11-04
12073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
12-04
90649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13-04
71396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
14-04
06363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
10-04
16039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
11-04
37195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
12-04
44265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
13-04
57534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
14-04
27414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
15-04
41248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
16-04
99369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
15-04
96850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
16-04
90289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
17-04
62904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
18-04
26592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
19-04
29379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
20-04
19980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
21-04
65576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
17-04
71661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
18-04
46285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
19-04
24623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
20-04
47914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
21-04
64652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
22-04
71679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
23-04
15525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
22-04
12681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
23-04
69952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
24-04
36594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
25-04
57620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
26-04
25842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
27-04
37696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
28-04
42105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
24-04
85483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
25-04
89675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
26-04
80755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
LL
27-04
13196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
28-04
54639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
29-04
90819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
30-04
15877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
29-04
44624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30-04
72031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
01-05
27567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
02-05
64857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
03-05
90869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
04-05
80183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
05-05
61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
01-05
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
02-05
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
03-05
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
04-05
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
05-05
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
06-05
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
07-05
87661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
06-05
12317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
07-05
56095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
08-05
60325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
09-05
78736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
10-05
98076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
11-05
54105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
12-05
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
08-05
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
09-05
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
10-05
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
11-05
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
12-05
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13-05
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
14-05
84396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
13-05
16880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
14-05
06926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
15-05
61034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
16-05
51468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
17-05
91322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
18-05
14478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
19-05
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
15-05
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
16-05
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
17-05
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
18-05
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
19-05
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
20-05
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
21-05
05966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
20-05
55200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
21-05
39397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
22-05
13182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23-05
70098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
24-05
09743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
25-05
53398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
26-05
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
22-05
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
LC
23-05
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
24-05
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
25-05
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
26-05
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
27-05
79459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
28-05
72578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
27-05
47490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
LC
28-05
60031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
29-05
98932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
30-05
-
85867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
29-05
20765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
30-05
88961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
31-05
95921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
01-06
71963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
02-06
00370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
03-06
04408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
CC
04-06
00081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
05-06
83079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
06-06
40357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
07-06
13437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
08-06
84288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
09-06
01936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
10-06
46260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
11-06
55442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
12-06
88661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
13-06
57854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
14-06
46904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
15-06
76830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
16-06
96361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
17-06
94351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
18-06
59915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
19-06
51232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
20-06
58534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
21-06
84267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
22-06
83660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
23-06
09870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
24-06
63634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
25-06
03493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
26-06
49195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
27-06
97495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
28-06
06920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
29-06
69851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
30-06
90746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
01-07
57123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
02-07
96894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
03-07
06883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
04-07
29397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
05-07
44798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
06-07
93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
07-07
98215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
08-07
05408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
CC
09-07
58222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
10-07
45631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
11-07
67115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
12-07
26902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
13-07
78668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
14-07
08897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
15-07
51351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
16-07
22406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
17-07
20080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
18-07
15339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
19-07
58286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
20-07
35944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
21-07
27433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
22-07
58062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
23-07
62442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
24-07
75659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
25-07
87929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
26-07
21171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
27-07
40915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
28-07
69358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
29-07
55741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
30-07
72615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
31-07
04430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
01-08
88137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
02-08
80288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
03-08
56177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
04-08
45710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
05-08
74923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
06-08
08672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
LC
07-08
80766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
08-08
59261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
09-08
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
10-08
90299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
11-08
06848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
12-08
84528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
CC
13-08
16893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
14-08
41861
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
15-08
82019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
16-08
79186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
17-08
47887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
18-08
41830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
19-08
92009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
20-08
27221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
21-08
60279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
22-08
63734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
23-08
57973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
24-08
82843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
25-08
94958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
26-08
18448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
27-08
83185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
28-08
49278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
29-08
76551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
30-08
73040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
31-08
61379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
01-09
06380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
02-09
31186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
03-09
08811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
04-09
06367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
05-09
15269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
06-09
49956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
07-09
13676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
08-09
35252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
09-09
35902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
10-09
63768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
11-09
73132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
12-09
56650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
13-09
59722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
14-09
13720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
15-09
11724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
16-09
22365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
17-09
43104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
18-09
50925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
19-09
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
20-09
52566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
21-09
22714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
22-09
76922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
23-09
62778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
24-09
68779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
25-09
45236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
26-09
93447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
27-09
11698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
28-09
07044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
29-09
19237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
30-09
07289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
01-10
80973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
02-10
34556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
03-10
53139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
04-10
88733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
05-10
73121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
06-10
26547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
07-10
75188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
08-10
91245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
09-10
84521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
10-10
49140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
11-10
50875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
12-10
40620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
13-10
59454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
14-10
15013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
15-10
94540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
16-10
70876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
17-10
28600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
18-10
45305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
19-10
42888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
20-10
57349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
21-10
91918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
22-10
45844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
23-10
91388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
24-10
61380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
25-10
26788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
26-10
74036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
27-10
07157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
28-10
38050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
29-10
34684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
30-10
39267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
31-10
20136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
01-11
93127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
02-11
65761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
03-11
55858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
04-11
13484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
05-11
91484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
06-11
10949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
07-11
98526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
08-11
34562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
09-11
94670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
10-11
08391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
11-11
98375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
12-11
19412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
13-11
85800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
14-11
33859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
15-11
54869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
16-11
95110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
17-11
98371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
18-11
38429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
19-11
49071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
20-11
17948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
21-11
14670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
22-11
57999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
23-11
20952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
24-11
08816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
25-11
11873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
26-11
84757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
27-11
11913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
28-11
03141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
29-11
07426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
30-11
12301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
01-12
87485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
02-12
01716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
03-12
87694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
04-12
47521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
05-12
93178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
06-12
35627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
07-12
38223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
08-12
57057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
09-12
87360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
10-12
38038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
11-12
62970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
12-12
91706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
13-12
06245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
14-12
36904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
15-12
74825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
16-12
03257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
17-12
56732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
18-12
14577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
19-12
64978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
20-12
88485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
21-12
76711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
22-12
51416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
23-12
01243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
24-12
08225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
25-12
94636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
26-12
74817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
27-12
15131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
28-12
36120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
29-12
59380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
30-12
73758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
31-12
Ngày Ch/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2024 đến 31-05-2024

Bộ số Số lượt về
09
4 lần
32
4 lần
52
4 lần
61
4 lần
66
4 lần
Bộ số Số lượt về
67
4 lần
69
4 lần
74
4 lần
89
4 lần
00
3 lần

Thống kê 2 số cuối GDB về ít nhất từ 01-01-2024 đến 31-05-2024

 • 02: 0 lần
 • 08: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 27: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 29: 0 lần
 • 30: 0 lần
 • 51: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 55: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 59: 0 lần
 • 60: 0 lần
 • 62: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 65: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 87: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 93: 0 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng GDB từ 01-01-2024 đến 31-05-2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 13 lần Đuôi 0: 12 lần Tổng 0: 13 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 12 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 17 lần Tổng 2: 11 lần
Đầu 3: 22 lần Đuôi 3: 12 lần Tổng 3: 14 lần
Đầu 4: 17 lần Đuôi 4: 19 lần Tổng 4: 14 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 18 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 17 lần Tổng 6: 13 lần
Đầu 7: 17 lần Đuôi 7: 14 lần Tổng 7: 23 lần
Đầu 8: 14 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 13 lần
Đầu 9: 15 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 12 lần