Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng - Thống kê XSMB theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 5 các năm

2024 72031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
27567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
64857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
90869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
80183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
87661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
12317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
56095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
60325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
78736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
98076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
54105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
84396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
16880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
06926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
61034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
51468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
91322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
14478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
05966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
55200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
39397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
13182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
70098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
09743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
53398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
72578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
47490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
60031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
98932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
2023 61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
79459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
85867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
20765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
88961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
2022 81691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
94479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
48243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
79110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
78054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
20116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
73301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
51139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
05659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
35106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
27724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
55065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
29436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
30775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
93649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
17713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
58553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
69049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
49968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
78195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
85198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
24547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
29213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
97218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
87109
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
41717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
29667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
57318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
87354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
12512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
39725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2021 05365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
76578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
51925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
09580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
83866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
80359
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
70447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
26493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
76369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
54247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
57470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
49650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
68664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
81047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
59925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
32965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
67626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
10448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
83572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
55967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
75723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
94325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
13529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
19685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
82871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
33003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
07076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
81687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
15553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
18650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
2020 29166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
82632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
08247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
36662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
56872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
03336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
83382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
67241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
71770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
32765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
35009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
12795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
33963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
41795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
75146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
76380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
44554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
96600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
51265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
58738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
27298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
98991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
81779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
67211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
29154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
06561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
09913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
97954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
59964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
83834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
2019 34641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
94761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
12050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
63371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
21900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
44642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
74530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
36128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
73052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
95735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
48500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
55886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
75368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
38982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
22819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
23736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
10532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
92849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
20112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
43464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
04934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
31635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
98583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
71563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
45433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
90064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
09247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
96458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
19146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
47625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
79905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
2018 55556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
03379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
74902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
95201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
78238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
85664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
35876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
55560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
69710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
37704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
98581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
27336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
41345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
10316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
71470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
87623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
38740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
15245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
32370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
06511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
81330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
37544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
42876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
89936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
70873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
63408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
44938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
26997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
43163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
93554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
2017 61365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
42808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
99681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
18574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
95129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
61795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
26439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
51610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
97276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
56062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
16161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
08792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
58255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
30587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
95749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
99794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
89370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
35236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
34080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
43031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
99377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
82752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
62307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
31099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
20369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
56321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
15355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
25467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
28444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
59431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
32266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2016 90242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
04196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
12191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
09640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
83220
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
21153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
45898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
78522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
43873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
09857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
83775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
99739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
62586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
14724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
11181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
09334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
32205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
59894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
48441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
75850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
06448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
91964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
49604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
23854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
15182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
92490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
95848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
78638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
53097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2015 46431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
92947
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
85415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
56983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
44820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
84075
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
64210
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
30191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
32907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
58268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
00620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
68375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
20310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
44195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
14199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
93043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
08062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
20906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
44920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
76663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
52200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
23026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
41469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
47944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
47246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
16856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
83155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
16661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
45518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
18637
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
16739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2014 89294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
99852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
97171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
23309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
90547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
80448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
96027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
62885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
18962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
75042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
03377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
84703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
88185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
61511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
79513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
35053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
73499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
30547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
44730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
65500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
97696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
06529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
65996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
39454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
11954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
34345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
45566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
18197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
01714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
79122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
19070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2013 43000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
29696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
73306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
54550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
27857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
84037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
57145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
72965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
28777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
15497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
52003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
82671
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
66287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
26866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
72642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
98376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
17701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
28736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
81517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
61753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
61334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
18450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
25852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
19229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
60011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
29086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
81344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
05581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
34437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
64352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
93713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
2012 99390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
49051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
87274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
90435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
53045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
71421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
91229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
45644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
62990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
68360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
02893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
33176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
71190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
08377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
80265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
64435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
64207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
64770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
08281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
10839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
75839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
75086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
12701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
80696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
88567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
75205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
27110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
34221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
69939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
75997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2011 64082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
76630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
43819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
21494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
64832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
08030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
08493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
69349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
30069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
78309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
59701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
95713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
22817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
07634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
21975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
29621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
14560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
42696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
78256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
81356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
52980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
29698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
84144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
76823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
49870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
11595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
54914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
04594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
25166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2010 06233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
54420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
55870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
27931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
49835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
87824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
29573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
44892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
39067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
25634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
06238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
95739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
41015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
43817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
73913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
56325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
07002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
90598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
21498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
71147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
65496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
25008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
44960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
10875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
38344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
44930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
14388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
45333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
90063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
80643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
2009 46257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
16234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
88409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
37172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
54165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
94491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
82514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
77297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
11859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
10218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
38110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
55263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
16457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
19558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
51699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
37457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
61952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
38459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
09276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
39547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
02092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
93302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
57618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
91529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
62222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
06713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
18084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
89645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
69651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
2008 38368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
88698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
86343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
66552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
65809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
10436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
63955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
87688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
47082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
40177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
93509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
06061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
90732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
30329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
38970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
00352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
48412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
59522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
99368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
18844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
05762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
33601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
69034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
83623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
68587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
49205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
29708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
46635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
28916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
11787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
08906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
2007 18971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
30766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
73536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
43134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
08485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
94066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
29911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
97775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
77635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
04344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
71015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
76981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
27438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
83693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
24258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
06135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
79394
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
63029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
85164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
64759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
22244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
08767
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
46025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
48727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
39292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
61412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
15684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
47321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
21753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
41948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2006 60285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
75683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
85112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
34152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
40201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
45046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
37445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
13509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
77934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
46759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
44170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
59782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
79467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
05441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
63784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
23982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
42520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
51235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
12524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
04877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
20802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
82533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
01641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
77563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
98555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
29464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
29581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
19308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
40283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
15905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
73083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
2005 00032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
67119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
00717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
38916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
64516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
70375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
38340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
56514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
24829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
25355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
31884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
71400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
14461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
92098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
94957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
33242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
11596
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
36139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
44154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
66311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
28168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
46837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
96959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
51489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
66676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
33943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
97247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
60401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
33001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
32453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
25972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
2004 24307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
94235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
73571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
88287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
25179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
91468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
05155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
27937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
78937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
46849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
67712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
52310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
15188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
88693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
41090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
27056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
35845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
87005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
52605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
84978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
04708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
51959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
77203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
02254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
89827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
14447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
28765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
65613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
00957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
86687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
04781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
2003 86479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
52854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
26098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
69237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
12864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
94171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
53514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
41701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
97435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
02615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
71036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
49267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
41567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
22352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
58792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
37866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
89958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
99467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
01832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
47542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
93378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
87328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
08195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
77570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
32809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
86115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
39082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
06794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
65132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
Đầu Đuôi Loto Tổng