Thống Kê Giải Đặc Biệt theo tổng - Bảng Đặc Biệt XSMB theo tổng

Thống Kê Giải Đặc Biệt theo tổng - Bảng Đặc Biệt XSMB theo tổng

Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày và được tra cứu từ 01/01/2008 đến nay.

Bảng thống kê giải đặc biệt tuần theo tổng của KQXS Miền Bắc

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
95921
01-06-2023
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
Tổng: 3
71963
02-06-2023
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
Tổng: 9
00370
03-06-2023
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
04408
04-06-2023
Đầu: 0
Đuôi: 8
CC
Tổng: 8
00081
05-06-2023
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
Tổng: 9
83079
06-06-2023
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
40357
07-06-2023
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
13437
08-06-2023
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
Tổng: 0
84288
09-06-2023
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
01936
10-06-2023
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
46260
11-06-2023
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
Tổng: 6
55442
12-06-2023
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
Tổng: 6
88661
13-06-2023
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
57854
14-06-2023
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
Tổng: 9
46904
15-06-2023
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
76830
16-06-2023
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
Tổng: 3
96361
17-06-2023
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
94351
18-06-2023
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
59915
19-06-2023
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
51232
20-06-2023
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
58534
21-06-2023
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
84267
22-06-2023
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
83660
23-06-2023
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
Tổng: 6
09870
24-06-2023
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
63634
25-06-2023
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
03493
26-06-2023
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
Tổng: 2
49195
27-06-2023
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
97495
28-06-2023
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
06920
29-06-2023
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
69851
30-06-2023
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
90746
01-07-2023
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
Tổng: 0
57123
02-07-2023
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
96894
03-07-2023
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
06883
04-07-2023
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
Tổng: 1
29397
05-07-2023
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
Tổng: 6
44798
06-07-2023
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
93076
07-07-2023
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
98215
08-07-2023
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
05408
09-07-2023
Đầu: 0
Đuôi: 8
CC
Tổng: 8
58222
10-07-2023
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
45631
11-07-2023
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
67115
12-07-2023
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
26902
13-07-2023
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
78668
14-07-2023
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
Tổng: 4
08897
15-07-2023
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
Tổng: 6
51351
16-07-2023
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
22406
17-07-2023
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
Tổng: 6
20080
18-07-2023
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
15339
19-07-2023
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
Tổng: 2
58286
20-07-2023
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
35944
21-07-2023
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
27433
22-07-2023
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
Tổng: 6
58062
23-07-2023
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
Tổng: 8
62442
24-07-2023
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
Tổng: 6
75659
25-07-2023
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
Tổng: 4
87929
26-07-2023
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
Tổng: 1
21171
27-07-2023
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
40915
28-07-2023
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
69358
29-07-2023
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
Tổng: 3
55741
30-07-2023
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
Tổng: 5
72615
31-07-2023
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
04430
01-08-2023
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
Tổng: 3
88137
02-08-2023
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
Tổng: 0
80288
03-08-2023
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
56177
04-08-2023
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
45710
05-08-2023
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
74923
06-08-2023
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
08672
07-08-2023
Đầu: 7
Đuôi: 2
LC
Tổng: 9
80766
08-08-2023
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
59261
09-08-2023
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
25102
10-08-2023
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
90299
11-08-2023
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
Tổng: 8
06848
12-08-2023
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
Tổng: 2
84528
13-08-2023
Đầu: 2
Đuôi: 8
CC
Tổng: 0
16893
14-08-2023
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
Tổng: 2
41861
15-08-2023
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
82019
16-08-2023
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
Tổng: 0
79186
17-08-2023
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
47887
18-08-2023
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
Tổng: 5
41830
19-08-2023
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
Tổng: 3
92009
20-08-2023
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
27221
21-08-2023
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
Tổng: 3
60279
22-08-2023
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
63734
23-08-2023
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
57973
24-08-2023
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
Tổng: 0
82843
25-08-2023
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
Tổng: 7
94958
26-08-2023
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
Tổng: 3
18448
27-08-2023
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
Tổng: 2
83185
28-08-2023
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
49278
29-08-2023
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
76551
30-08-2023
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
73040
31-08-2023
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
Tổng: 4
61379
01-09-2023
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
06380
02-09-2023
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
31186
03-09-2023
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
08811
04-09-2023
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
Tổng: 2
06367
05-09-2023
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
15269
06-09-2023
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
49956
07-09-2023
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
13676
08-09-2023
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
35252
09-09-2023
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
35902
10-09-2023
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
63768
11-09-2023
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
Tổng: 4
73132
12-09-2023
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
56650
13-09-2023
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
Tổng: 5
59722
14-09-2023
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
13720
15-09-2023
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
11724
16-09-2023
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
Tổng: 6
22365
17-09-2023
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
Tổng: 1
43104
18-09-2023
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
50925
19-09-2023
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
40303
20-09-2023
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
Tổng: 3
52566
21-09-2023
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
22714
22-09-2023
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
Tổng: 5
76922
23-09-2023
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
62778
24-09-2023
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
68779
25-09-2023
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
45236
26-09-2023
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
93447
27-09-2023
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
Tổng: 1
11698
28-09-2023
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
07044
29-09-2023
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
19237
30-09-2023
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
Tổng: 0
07289
01-10-2023
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
80973
02-10-2023
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
Tổng: 0
34556
03-10-2023
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
53139
04-10-2023
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
Tổng: 2
88733
05-10-2023
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
Tổng: 6
73121
06-10-2023
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
Tổng: 3
26547
07-10-2023
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
Tổng: 1
75188
08-10-2023
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
91245
09-10-2023
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
Tổng: 9
84521
10-10-2023
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
Tổng: 3
49140
11-10-2023
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
Tổng: 4
50875
12-10-2023
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
Tổng: 2
40620
13-10-2023
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
59454
14-10-2023
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
Tổng: 9
15013
15-10-2023
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
Tổng: 4
94540
16-10-2023
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
Tổng: 4
70876
17-10-2023
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
28600
18-10-2023
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
45305
19-10-2023
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
Tổng: 5
42888
20-10-2023
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
57349
21-10-2023
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
Tổng: 3
91918
22-10-2023
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
Tổng: 9
45844
23-10-2023
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
91388
24-10-2023
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
61380
25-10-2023
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
26788
26-10-2023
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
74036
27-10-2023
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
07157
28-10-2023
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
38050
29-10-2023
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
Tổng: 5
34684
30-10-2023
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
Tổng: 2
39267
31-10-2023
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
20136
01-11-2023
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
93127
02-11-2023
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
Tổng: 9
65761
03-11-2023
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
55858
04-11-2023
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
Tổng: 3
13484
05-11-2023
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
Tổng: 2
91484
06-11-2023
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
Tổng: 2
10949
07-11-2023
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
Tổng: 3
98526
08-11-2023
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
Tổng: 8
34562
09-11-2023
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
Tổng: 8
94670
10-11-2023
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
08391
11-11-2023
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
Tổng: 0
98375
12-11-2023
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
Tổng: 2
19412
13-11-2023
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
Tổng: 3
85800
14-11-2023
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
33859
15-11-2023
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
Tổng: 4
54869
16-11-2023
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
95110
17-11-2023
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
98371
18-11-2023
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
38429
19-11-2023
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
Tổng: 1
49071
20-11-2023
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
17948
21-11-2023
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
Tổng: 2
14670
22-11-2023
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
57999
23-11-2023
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
Tổng: 8
20952
24-11-2023
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
08816
25-11-2023
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
Tổng: 7
11873
26-11-2023
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
Tổng: 0
84757
27-11-2023
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
11913
28-11-2023
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
Tổng: 4
03141
29-11-2023
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
Tổng: 5
07426
30-11-2023
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
Tổng: 8
12301
01-12-2023
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
Tổng: 1
87485
02-12-2023
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
01716
03-12-2023
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
Tổng: 7
87694
04-12-2023
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
47521
05-12-2023
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
Tổng: 3
93178
06-12-2023
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
35627
07-12-2023
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
Tổng: 9
38223
08-12-2023
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
57057
09-12-2023
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
87360
10-12-2023
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
Tổng: 6
38038
11-12-2023
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
Tổng: 1
62970
12-12-2023
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
91706
13-12-2023
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
Tổng: 6
06245
14-12-2023
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
Tổng: 9
36904
15-12-2023
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
74825
16-12-2023
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
03257
17-12-2023
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
56732
18-12-2023
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
14577
19-12-2023
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
64978
20-12-2023
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
88485
21-12-2023
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
76711
22-12-2023
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
Tổng: 2
51416
23-12-2023
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
Tổng: 7
01243
24-12-2023
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
Tổng: 7
08225
25-12-2023
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
94636
26-12-2023
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
74817
27-12-2023
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
Tổng: 8
15131
28-12-2023
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
36120
29-12-2023
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
59380
30-12-2023
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
73758
31-12-2023
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
Tổng: 3
42932
01-01-2024
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
10956
02-01-2024
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
62495
03-01-2024
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
10240
04-01-2024
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
Tổng: 4
38267
05-01-2024
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
72794
06-01-2024
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
69618
07-01-2024
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
Tổng: 9
91089
08-01-2024
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
48877
09-01-2024
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
73732
10-01-2024
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
28285
11-01-2024
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
13113
12-01-2024
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
Tổng: 4
68586
13-01-2024
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
91138
14-01-2024
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
Tổng: 1
63261
15-01-2024
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
95539
16-01-2024
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
Tổng: 2
76553
17-01-2024
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
Tổng: 8
54998
18-01-2024
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
14609
19-01-2024
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
70964
20-01-2024
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
Tổng: 0
45819
21-01-2024
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
Tổng: 0
36910
22-01-2024
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
87441
23-01-2024
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
Tổng: 5
61661
24-01-2024
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
77375
25-01-2024
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
Tổng: 2
20347
26-01-2024
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
Tổng: 1
61579
27-01-2024
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
68274
28-01-2024
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
75346
29-01-2024
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
Tổng: 0
08524
30-01-2024
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
Tổng: 6
47666
31-01-2024
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
87444
01-02-2024
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
28174
02-02-2024
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
33389
03-02-2024
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
13300
04-02-2024
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
69876
05-02-2024
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
91267
06-02-2024
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
67384
07-02-2024
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
Tổng: 2
85852
08-02-2024
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
39100
13-02-2024
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
17670
14-02-2024
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
48331
15-02-2024
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
34864
16-02-2024
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
Tổng: 0
58294
17-02-2024
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
39903
18-02-2024
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
Tổng: 3
75801
19-02-2024
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
Tổng: 1
57406
20-02-2024
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
Tổng: 6
99937
21-02-2024
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
Tổng: 0
82488
22-02-2024
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
16053
23-02-2024
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
Tổng: 8
57333
24-02-2024
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
Tổng: 6
15545
25-02-2024
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
Tổng: 9
27234
26-02-2024
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
36209
27-02-2024
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
77645
28-02-2024
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
Tổng: 9
39648
29-02-2024
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
Tổng: 2
71961
01-03-2024
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
77433
02-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
Tổng: 6
17632
03-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
58535
04-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
Tổng: 8
87122
05-03-2024
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
32939
06-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
Tổng: 2
03047
07-03-2024
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
Tổng: 1
71307
08-03-2024
Đầu: 0
Đuôi: 7
CL
Tổng: 7
97041
09-03-2024
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
Tổng: 5
98352
10-03-2024
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
68333
11-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
Tổng: 6
00212
12-03-2024
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
Tổng: 3
91753
13-03-2024
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
Tổng: 8
69169
14-03-2024
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
12334
15-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
05667
16-03-2024
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
39399
17-03-2024
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
Tổng: 8
78723
18-03-2024
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
15636
19-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
35144
20-03-2024
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
81866
21-03-2024
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
95371
22-03-2024
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
59882
23-03-2024
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
Tổng: 0
88274
24-03-2024
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
16342
25-03-2024
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
Tổng: 6
59619
26-03-2024
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
Tổng: 0
20645
27-03-2024
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
Tổng: 9
49879
28-03-2024
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
37869
29-03-2024
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
62135
30-03-2024
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
Tổng: 8
36909
31-03-2024
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
19052
01-04-2024
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
62909
02-04-2024
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
67364
03-04-2024
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
Tổng: 0
69389
04-04-2024
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
72666
05-04-2024
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
00312
06-04-2024
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
Tổng: 3
93374
07-04-2024
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
30147
08-04-2024
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
Tổng: 1
16510
09-04-2024
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
14138
10-04-2024
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
Tổng: 1
69356
11-04-2024
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
12073
12-04-2024
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
Tổng: 0
90649
13-04-2024
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
Tổng: 3
71396
14-04-2024
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
Tổng: 5
99369
15-04-2024
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
96850
16-04-2024
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
Tổng: 5
90289
17-04-2024
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
62904
18-04-2024
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
26592
19-04-2024
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
Tổng: 1
29379
20-04-2024
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
19980
21-04-2024
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
15525
22-04-2024
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
12681
23-04-2024
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
Tổng: 9
69952
24-04-2024
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
36594
25-04-2024
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
57620
26-04-2024
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
25842
27-04-2024
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
Tổng: 6
37696
28-04-2024
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
Tổng: 5
15877
29-04-2024
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
44624
30-04-2024
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
Tổng: 6
72031
01-05-2024
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
27567
02-05-2024
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
64857
03-05-2024
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
90869
04-05-2024
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
80183
05-05-2024
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
Tổng: 1
87661
06-05-2024
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
12317
07-05-2024
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
Tổng: 8
56095
08-05-2024
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
60325
09-05-2024
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
78736
10-05-2024
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
98076
11-05-2024
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
54105
12-05-2024
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
Tổng: 5
84396
13-05-2024
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
Tổng: 5
16880
14-05-2024
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
06926
15-05-2024
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
Tổng: 8
61034
16-05-2024
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
51468
17-05-2024
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
Tổng: 4
91322
18-05-2024
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
14478
19-05-2024
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
05966
20-05-2024
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
55200
21-05-2024
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
39397
22-05-2024
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
Tổng: 6
13182
23-05-2024
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
Tổng: 0
70098
24-05-2024
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
09743
25-05-2024
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
Tổng: 7
53398
26-05-2024
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
72578
27-05-2024
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
47490
28-05-2024
Đầu: 9
Đuôi: 0
LC
Tổng: 9
60031
29-05-2024
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
98932
30-05-2024
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
Đầu Đuôi Loto Chẵn/Lẻ Tổng